My Account

KEGG DRUG: オセルタミビルリン酸塩

医療用医薬品の薬効分類 [BR:jp08301] 6 病原生物に対する医薬品 62 化学療法剤 625 抗ウイルス剤 6250 抗ウイルス剤 D00900 オセルタミビルリン酸塩 (JAN)

Alexa Traffic

Alexa Traffic